Datum 20.3.2006 23:23:02 | Téma: Technika

Od července toho roku budou platit nová pravidla silničního provozu a s nimi dojde ke zvýšení pokut a zavedení bodového systému. V následujícím článku najdete tabulku pocházející z http://www.novapravidla.cz, kde najdete ještě mnohem více informací.

Porušení předpisů o provozu na pozemních komunikacích

(Přestupek/trestný čin podle ustanovení)

Počet bodů

Pokuta ve správním řízení (Kč)

(Trest v trestním řízení)

Zákaz činnosti (ZČ)

Bloková pokuta (Kč)

řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění

(§ 22/1 e) bod 1)
(§ 180d trestního zákona)

7

25 000–50 000

Odnětí svobody do 1 roku nebo peněžitý trest

1 rok–2 roky

Zákaz činnosti 1 rok–10 let

--------

řízení vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost, který si řidič přivodil užitím alkoholického nápoje nebo jiné návykové látky, při zjištěném obsahu alkoholu v těle řidiče ve výši nad 0,3 ‰ nebo užitím jiné návykové látky

(§22/1c))
§ 201 trestního zákona

7

25 000–50 000

Odnětí svobody až do tří let

1 rok–2 roky

---------

odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu dechové zkoušce ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem

(§ 22/1d) bod 1)

7

25 000–50 000

rok–2 roky

---------

odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu lékařskému vyšetření ke zjištění, není--li ovlivněn alkoholem v případě, že dechová zkouška byla pozitivní, ačkoli to nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví

(§22/1d) bod2)

7

25 000–50 000

1 rok–2 roky

---------

odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu odbornému lékařskému vyšetření ke zjištění, není-li ovlivněn návykovou látkou, ačkoli to nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví

(§22/1d) bod 3)

7

25 000–50 000

1 rok–2 roky

---------

způsobení dopravní nehody porušením povinnosti řidiče, při které došlo k usmrcení nebo těžké újmě na zdraví

(§22/1h)

7

25 000–50 000

Pro porušení tohoto ust. dosud chybí sankce – platí tedy § 11 a § 13 (pokuta do 1000 Kč nebo napomenutí

1 rok–2 roky

---------

při dopravní nehodě, při které došlo k usmrcení nebo zranění osoby nebo k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech částku 50 000 Kč, neprodlené nezastavení vozidla nebo neohlášení dopravní nehody policistovi nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po ohlášení dopravní nehody

(§ 22/1k))

7

2500–5000

1 měsíc–6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku)

---------

řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky, po kterou je řidič ještě pod jejich vlivem

(§ 22/1b))

6

10 000–20000

6 měsíců–1 rok

---------

předjíždění vozidla v případech, ve kterých je to zákonem zakázáno

(§ 22/1f) bod7)

6

5000–10000

6 měsíců–1 rok

---------

při jízdě na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla otáčení se nebo jízda v protisměru nebo couvání v místě, kde to není dovoleno

(§ 22/1f) bod10)

6

5000–10000

6 měsíců–1 rok

---------

vjíždění na železniční přejezd v případech, ve kterých je to zakázáno

(§ 22/1f) bod9)

6

2500–5000

1 měsíc–6 měsíců
(spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku)

2500

řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz

(§ 22/1e) bod2)

6

5000–10000

6 měsíců–1 rok

--------

řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle zvláštního právního předpisu tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích

(§ 22/1a) bod1)

5

5000–10000

6 měsíců–1 rok

--------

řízení motorového vozidla bez držení platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče4)

(§ 22/1e) bod3)

5

5000–10000

6 měsíců–1 rok

--------

řízení motorového vozidla bez držení platného posudku o zdravotní způsobilosti

(§ 22/1e) bod4)

5

5000–10000

6 měsíců–1 rok

--------

překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 40 km/h a více v obci nebo o 50 km/h a více mimo obec

(§ 22/1f) bod2)

5

5000–10000

6 měsíců–1 rok

---------

nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči zastavit vozidlo, nebo nezastavení vozidla na pokyn „Stůj“ daný při řízení provozu na pozemních komunikacích osobou oprávněnou k řízení tohoto provozu

(§ 22/1f) bod5)

5

2500–5000

1 měsíc–6 měsíců
(spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku)

2500

při řízení vozidla neumožnění chodci na přechodu pro chodce nerušené a bezpečné přejití vozovky

(§ 22/1f bod 6)

4

2500–5000

1 měsíc–6 měsíců
(spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku)

2500

při řízení vozidla ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou řidič odbočuje

(§ 22/1f bod 6)

4

2500–5000

1 měsíc–6 měsíců
(spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku)

2500

ohrožení chodce při odbočování s vozidlem na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání

(§ 22/1f ) bod 6)

4

2500–5000

1 měsíc–6 měsíců
(spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku)

2500

nedání přednosti v jízdě v případech, ve kterých je řidič povinen dát přednost v jízdě

(§ 22/1f) bod8)

4

2500–5000

1 měsíc–6 měsíců
(spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku)

2500

překročení nejdelší přípustné doby řízení nebo nedodržení stanovené bezpečnostní přestávky v řízení vozidla podle zákona č. 475/2001 Sb.

(§ 23/1s)

4

do 10000

6 měsíců - 1 rok

----------

řízení vozidla, které není registrováno v registru silničních vozidel, přičemž této registraci podle zvláštního právního předpisu2) podléhá

(§22/1a)bod2)

4

5000 - 10000

6 měsíců – 1 rok

----------

řízení vozidla, které užívá jinou registrační značku, než která byla vozidlu přidělena

(§ 22/1a) bod3)

4

5000–10000

6 měsíců–1 rok

----------

při dopravní nehodě, při které byla způsobena na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech hmotná škoda nižší než 50 000 Kč, neprodlené nezastavení vozidla a prokázání totožnosti navzájem včetně sdělení údajů o vozidle nebo neohlášení dopravní nehody policistovi nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po ohlášení dopravní nehody

(§ 22/1 j))

3

Stejně jako § 22 odst. 1 písm. h)

držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení v ruce nebo jiným způsobem při řízení vozidla

(§ 22/1f) bod1)

3

1500–2500

1 měsíc–6 měsíců
(spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku Zde zákaz činnosti uložit nelze (§ 22 odst. 9)

1000

překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 20 km/h a více v obci nebo o 30 km/h a více mimo obec

(§ 22/1f) bod3)

3

2500–5000

1 měsíc–6 měsíců
(spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku

2500

nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit

(§ 22/1f) bod6)

3

2500–5000

1 měsíc–6 měsíců
(spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku

2500

ohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem z jednoho jízdního pruhu do druhého

(§ 22/1l))

3

1500–2500

-------

2000

překročení povolených hodnot stanovených zvláštním právním předpisem při kontrolním vážení vozidla podle zvláštního právního předpisu

(§ 23/1k))

3

do 10000

6 měsíců–1rok

------

řízení vozidel ve stavu vylučujícím způsobilosti, kterou si řidič přivodil užitím alkoholického nápoje při zjištěném obsahu alkoholu v těle řidiče ve výši menší nebo rovné 0,3‰

(§ 22/1c))

3

25000–50000

1 rok–2 roky

------

nedovolená jízda po tramvajovém pásu

(§ 22/1l)

2

1500–2500

-------

2000

porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přilbu

(§ 22/1l))

2

1500–2500

-------

2000

porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí podle § 6

(§ 22/1l))

2

1500–2500

-------

2000

neoznačení překážky provozu na pozemních komunikacích, kterou řidič způsobil

(§ 22/1l))

2

1500–2500

-------

2000

porušení ustanovení o omezení jízdy některých vozidel

(§ 22/1g))

2

2500–5000

1 měsíc–6 měsíců
(spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku)

2500

překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o méně než 20 km/h v obci nebo o méně než 30 km/h mimo obec

(§ 22/1f) bod 4)

2

1500–2500

-----------

1000

nedovolené užití dálnice nebo silnice pro motorová vozidla nemotorovým vozidlem nebo motorovým vozidlem, jehož konstrukce nebo technický stav neumožňuje dosažení rychlosti nejméně 60 km.h-1

(§22/1l)

1

1500–2500

-------

2000

neoprávněné užití vyhrazeného jízdního pruhu

(§ 22/1l)

1

1500–2500

-------

2000

porušení ustanovení § 32 zákona o osvětlení vozidla

(§ 22/1l)

1

1500–2500

-------

2000

porušení povinnosti vyplývající ze značky „Zóna s dopravním omezením“, „Obytná zóna“nebo „Pěší zóna“

(§ 22/1l)

1

1500–2500

-------

2000

porušení povinnosti vyplývající ze zákazové nebo příkazové značky (kromě výše uvedených případů překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené dopravní značkou), porušení zákazu předjíždění stanoveného dopravní značkou a zákazové značky B 29 – zákaz stání

(§ 22/1l)

1

1500–2500

-------

2000

neoprávněné užití zvláštního výstražného světla modré barvy, popřípadě doplněného zvláštním zvukovým výstražným znamením

(§ 22/1l)

1

1500–2500

-------

2000

neoprávněné užití zvláštního výstražného světla oranžové barvy

(§ 22/1l)

1

1500–2500

-------

2000


Více informací naleznete na www.novapravidla.cz.Tento článek pochází z JAWAjízda
http://www.jawajizda.cz

URL pro tento článek je:
http://www.jawajizda.cz/modules/AMS/article.php?storyid=9